Search
Close this search box.

S zinnen, dit zijn zinnen met een aanbeveling.

Meer informatie over dit product?

Meer weten?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

S zinnen worden gebruikt om een aanbeveling te doen met bepaalde producten om ongelukken te voorkomen.

Complete lijst met enkelvoudige S zinnen.

 • S1, achter slot bewaren.
 • S2, buiten bereik van kinderen bewaren.
 • S3, op een koel plaats bewaren.
 • S4, verwijderd van woonruimten opbergen.
 • S5, onder (geschikte vloeistof, opgeven door fabrikant) houden.
 • S6, onder (inert gas, opgeven door fabrikant) houden.
 • S7, in een goed gesloten verpakking bewaren.
 • S8, verpakking droog houden.
 • S9, op een goed geventileerde plaats bewaren.
 • S10, inhoud nat houden.
 • S11, contact met lucht vermijden.
 • S12, de verpakking niet hermetisch sluiten.
 • S13, verwijderd ouden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
 • S14, verwijderd houden van warmte.
 • S16, verwijderd houden van ontstekingsbronnen – niet roken –
 • S17, verwijderd houden van ontbrandbare stoffen.
 • S18, verpakking voorzichtig behandelen en openen.
 • S20, niet eten of drinken tijdens gebruik.
 • S21, niet roken tijdens gebruik.
 • S22, stof niet inademen.
 • S23, gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen.
 • S24, aanraking met huid vermijden.
 • S25, aanraking met de ogen vemijden.
 • S26, bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
 • S27, verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
 • S28, verontreinigde kleding onmiddellijk wassen met veel ……………..(fabrikant opgave)….
 • S29, afval niet in de gootsteen werpen
 • S30, nooit water op deze stof gieten
 • S31, van springstoffen verwijderd houden
 • S33, maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
 • S34, schok en wrijving vermijden.
 • S35, deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
 • S36, draag geschikte beschermende kleding.
 • S37, draag geschikte handschoenen.
 • S38, bij ontoereikende informatie ventilatie een geschikt ademhaling bescherm middel dragen.
 • S39, een beschermingsmiddel voor de ogen / voor het gezicht dragen.
 • S40, voor de reiniging van de vloer en alle voorwerpen verontreinigd met dit material gebruiken ..(fabrikant opgave)..
 • S41, in geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.
 • S42, tijdens de ontsmetting /bespuiting een geschikt beademingstoestel dragen.
 • S43, in geval van brand …gebruiken (opgave blusmiddel door fabrikant).
  Indien water het risico vergroot toevoegen:”Nooit water gebruiken!”>
 • S44, indien men zich onwel voelt een arts raadplegen. Indien mogelijk etiket tonen.
 • S45, indien van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen. Indien mogelijk etiket tonen.
 • S46, in geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
 • S47, bewaren bij een temepratuur van … C° (aangeven door fabrikant).
 • S48, inhoud vochtig houden met ……(aangeven door fabrikant).
 • S49, uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren.
 • S50, niet vermengen met …..(aangeven door fabrikant).
 • S51, uitsluitend op goed geventileerde plaatsen bewaren.
 • S52, niet voor gebruik op grote oppervakken in woon- en verblijfruimten.
 • S53, blootstelling vermijden – vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.
 • S54, vraag toestemming vn milieubeschermingsinstanties alvorens in het riool of het aquatisch milieu te lozen
 • S55, mewt de best beschikbare technieken behandelen alvorens in het riool of het aquatisch milieu te lozen
 • S56, niet in riool of milieu lozen, naar een erkend afvalverzamelpunt brengen.
 • S57, neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen
 • S58, als gevaarlijk afval afvoeren.
 • S59, raadpleeg de fabrikant/ leverancier voor informatie om terugwinning/recycling.
 • S60, deze stof/verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

Meer informatie over dit product?

Meer informatie over dit product?

Andere artikelen

Ontdek meer in dit uitgebreide artikel van Asphalia, waar we diepgaande inzichten en deskundige analyses bieden over brandveiligheid
Ontdek meer in dit uitgebreide artikel van Asphalia, waar we diepgaande inzichten en deskundige analyses bieden over brandveiligheid