Search
Close this search box.

R zinnen, een aanwijzing voor bijzondere gevaren.

Meer informatie over dit product?

Meer weten?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

R zinnen wordt gebruikt in o.a. de industrie en geven met de code “R-nummer” een gevaar aan. Dit gevaar wordt in deze lijst omschrijven.

De hele lijst met enkelvoudige R zinnen.

 • R1, in droge toestand ontplofbaar.
 • R2, ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.
 • R3, ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.
 • R4, vormt met metalen zeer gemakkelijk ontplofbare verbindingen
 • R5, ontploffingsgevaar door verwarming.
 • R6, ontplofbaar met en zonder lucht.
 • R7, kan brand veroorzaken.
 • R8, bevordert de verbranding van brandbare stoffen.
 • R9, ontploffingsgevaar bij vermenging met brandbare stoffen.
 • R10, ontvlambaar.
 • R11, licht ontvlambaar.
 • R12, zeer licht ontvlambaar.
 • R13, ontvlambaar samengeperst gas.
 • R14, reageert heftig met water.
 • R15, vormt licht ontvlambaar gas in contact met water.
 • R16, ontploffingsgevaar bij vermenging met oxyderende stoffen.
 • R17, spontaan ontvlambaar in lucht.
 • R18, kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp/luchtmengsel vormen.
 • R19, kan ontplofbaar peroxide vormen.
 • R20, schadelijk bij inademing.
 • R21, schadelijk bij aanraking met de huid.
 • R22, schadelijk bij opname door de mond.
 • R23, vergiftiging bij inademing.
 • R24, vergiftiging bij aanraking met de huid,
 • R25, vergiftiging bij opname door de mond.
 • R26, zeer vergiftig bij inademing.
 • R27, zeer vergiftig bij aanraking met de huid.
 • R28, zeer vergiftig bij opname door de mond.
 • R29, vormt vergiftig gas in contact met water.
 • R30, kan bij gebruik licht ontvlambaar worden.
 • R31, vormt vergiftig gas in contact met zuren.
 • R32, vormt zeer vergiftig gas in contact met zuren
 • R33, gevaar voor cumulatieve effecten.
 • R34, veroorzaakt brandwonden.
 • R35, veroorzaakt ernstige brandwonden.
 • R36, irriterend voor de ogen.
 • R37, irriterend voor de ademhaling.
 • R38, irriterend voor de huid.
 • R39, gevaar voor ernstige onherstelbare effecten.
 • R40, onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten.
 • R42, kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.
 • R43, kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
 • R44, ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.
 • R45, kan kanker veroorzaken.
 • R46, kan erfelijke genetische afwijken veroorzaken.
 • R47, kan geboorte afwijkingen veroorzaken.
 • R48, gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling.
 • R49, kan kanker veroorzaken bij inademing.
 • R50, zeer vergiftig voor in het water levende organismen,
 • R51, vergiftig voor in het water levende organismen,
 • R52, schadelijk voor in het water levende organismen,
 • R53, kan in aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken,
 • R54, vergiftig voor planten.
 • R55, vergiftig voor dieren.
 • R56, vergiftig voor bodem-organismen.
 • R57, vergiftig voor bijen
 • R58, kan in het milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
 • R59, gevaar voor de ozonlaag.

Meer informatie over dit product?

Meer informatie over dit product?

Andere artikelen

Ontdek meer in dit uitgebreide artikel van Asphalia, waar we diepgaande inzichten en deskundige analyses bieden over brandveiligheid
Ontdek meer in dit uitgebreide artikel van Asphalia, waar we diepgaande inzichten en deskundige analyses bieden over brandveiligheid