NEN 6061 : 1991
Na 10 jaar heeft het Nederlands Normalisatie Instituut de NEN 3140 vernieuwd. De nieuwe NEN 3140 moet het werken met elektrische installaties (nog) veiliger maken.

 

De norm zou ten eerste beter leesbaar zijn dan de vorige versie.  Ze is duidelijker over de maatregelen, die nodig zijn voor een veilige elektrotechnische bedrijfsvoering. Ten tweede heeft ze van de Europese norm EN 50110 alleen die bepalingen overgenomen, die relevant zijn voor de Nederlandse situatie. Tot slot zou de nieuwe norm de communicatie kunnen verbeteren tussen inspecteurs en hun opdrachtgevers.

Opfriscursus: wat zei de NEN 3140 ook alweer?

De NEN 3140 is de Nederlandse norm voor veilig gebruik van elektrotechnische installaties.  De NEN 3140 is een aanvulling op de Europese norm EN 50110. De NEN 3140 en de EN 50110 vormen één geheel.

De norm is nodig, omdat zowel bij het werken aan als bij het gebruik van elektrische installaties letsel kan ontstaan. Dat letsel kan veroorzaakt worden door een elektrische schok; elektrische verbranding; vlambogen; brand; of explosie.

De NEN 3140 richt zich op installaties met een nominale spanning van max. 1000 Volt wisselspanning. De tweeledige strekking van de norm is:

  • Dat elektrische installaties gebruiksveilig moeten zijn.
  • Dat  elektrische installaties veilig moeten worden gebruikt.

Meer concreet stelt de norm daartoe eisen aan de vakbekwaamheid van het personeel; de organisatie van het werk; de (verplichte) tekeningen van de installatie; de periodieke inspectie van de installatie; en de werkprocedures.

De oude NEN 3140: een lastig geval

De NEN 3140 eist dus enerzijds gebruiksveilige installaties. Dat betekent dat het ‘ werken aan’ elektrotechnische installaties (dus het onderhouden, repareren, uitbreiden of slopen ervan) goed moet gebeuren. Anderzijds stelt de norm ook eisen aan de manier waarop de installaties, eenmaal gebruiksklaar, worden gebruikt.

Door die tweeledigheid veroorzaakte de oude versie van de norm nogal eens verwarring over juridische kwesties. Wanneer bijv. ligt een fout bij de inspecteur; en wanneer heeft men daarentegen een goed functionerende installatie niet correct gebruikt? Over deze en andere vragen moet de nieuwe NEN 3140 duidelijker zijn dan haar voorganger.

Bronnen:

  • www2.nen.nl
  • www.nen3140.nl