Search
Close this search box.

Brandveiligheid in kinderdagverblijven

Meer informatie over dit product?

Meer weten?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

In kinderdagverblijven verblijven dagelijks veel jonge kinderen die minder zelfredzaam, of in geval van de allerjongsten, helemaal niet zelfredzaam zijn. Het is nu onduidelijk of de brandveiligheid in deze opvangcentra adequaat geregeld is. In het kader van het Actieprogramma Brandveiligheid is daarom besloten een onderzoek te doen bij een aantal kinderdagverblijven verspreid over het land om een beeld te krijgen van de kwaliteit van en de aandacht voor brandveiligheid in deze branche.

Doel van het onderzoek naar de brandveiligheid.

Doel van het onderzoek is: “Het verkrijgen van een indicatief beeld van de naleving van bepalingen omtrent brandveiligheid in kinderdagverblijven. Het beeld wordt gebruikt voor het opzetten van gerichte acties richting de doelgroep(en) die daarvoor het meest geschikt is (zijn)”.

blusmiddelen geblokkeerd
Blusmiddelen geblokkeerd

Peuterspeelzalen en de brandveiligheid

Peuterspeelzalen (PSZ) en kinderopvang in de zogenaamde gastoudergezinnen zijn buiten beschouwing gelaten, maar combinaties van kinderdagverblijf en PSZ/Buitenschoolse opvang (BSO) zijn wel in de steekproef opgenomen. Bij de onderzoeken bij dit type kinderopvang is het locatieonderzoek uitgevoerd bij het kinderdagverblijfdeel en is de aansluiting met PSZ of BSO alleen beoordeeld op brandcompartimentscheiding en vluchtmogelijkheden naar de openbare weg.

Administratieve borging van afspraken .

Op de vraag of de instelling een actueel bedrijfshulpverleningsplan heeft is 11 keer geantwoord met “Nee”. In zeven gevallen waarin wel een bedrijfshulpverleningsplan is opgesteld, is niet vastgelegd hoe naleving hiervan wordt gecontroleerd.

Bij tien van de 11 locaties waar geen bedrijfshulpverleningsplan is opgesteld, is wel een actueel ontruimingsplan aanwezig.

In vier gevallen is er geen (op grond van het Gebruiksbesluit) logboek met relevante informatie over onderhoud aan brandmeldinstallatie, ontruimingsalarminstallatie, noodverlichting en doorvoeringen; met verslagen van ontruimingsoefeningen; het ontruimingsplan en een afschrift van de gebruiksvergunning in het pand aanwezig.
Bij een van deze vier adressen is wel een logboek aangemaakt, maar dit ligt bij de eigenaar van het pand, de gemeente. In één geval is het logboek in de maak naar voorbeeld van de plaatselijke brandweer.

Het complete rapport

Het rapport is een 18 pagina’s tellende evaluatie over de brandveiligheid bij kinderdagverblijven e.d. U kunt hier het complete rapport downloaden.

Meer informatie over dit product?

Meer informatie over dit product?

Andere artikelen

Een shock is een levensbedreigende situatie. Wat er gebeurt als er een shock ontstaat, dat leggen we hier uit. Wilt u een BHV of EHBO cursus vol;gen naar aanleiding van dit stuk, bel dan 0318-488503
Ontdek meer in dit uitgebreide artikel van Asphalia, waar we diepgaande inzichten en deskundige analyses bieden over brandveiligheid