De Rijksoverheid heeft een nieuwe handreiking laten opstellen door de Stichting van Arbeid.

DE Rijksoverheid verwijst naar deze handreiking.

Doordat de Rijksoverheid verwijst naar deze handreiking wordt het regelgeving. In de handreiking staat duidelijk vermeld dat het door de Arbeidsinspectie gehanteerd kan worden.

De inhoud van de handreiking

  1. Inleiding:
   1. Doel van de handreiking;
   2. Doelgroep;
   3. Werkingssfeer;
   4. leeswijzer.
  2. Het wettelijk kader:
   1. Arbeidsomstandighedenwet;
   2. Andere wettelijke bepalingen.
  3. BHV als onderdeel van het veiligheidsbeleid.
  4. BHV is maatwerk:
   1. Maatgevende factoren;
   2. Splitsing en specialisatie van BHV-taken.
  5. Van R I&E naar BHV:
   1. Inventariseer restrisico’s en maatgevende factoren in de RI&E;
   2. Het opstellen van scenario’s;
   3. Invulling van de BHV-organisatie;
   4. Leg de organisatie van de BHV vast in een plan.
  6. BHV in de arbocatalogus:
   1. Beslissing over het opnemen van BHV in de arbocatalogus;
   2. Stappen en afwegingen bij de invulling van de BHV-module.
  7. Bijlagen:
   • Bijlage 1: Relevante wet- en regelgeving BHV;
   • Bijlage 2: Relevante documenten en websites over BHV;
   • Bijlage 3: Checklist voor opzet BHV-organisatie;
   • Bijlage 4: BHV-functies;
   • Bijlage 5: Opleiding bedrijfshulpverlener;
   • Bijlage 6: Rekenmethodes voor aantal BHV-ers.

  Download onderstaand de handreiking

  Klik en lees hier de informatie van de Rijksoverheid.
  Tevens kunt u hier de handreiking downloaden.