Search
Close this search box.

ARBO beleid, Inspectie en bekeuringen

Meer informatie over dit product?

Meer weten?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

ARBO beleid, Inspectie en bekeuringen

De genoemde bedragen zijn sterk verouderd,
ze dateren uit als ik het goed heb: 2007
bon schrijven

arbo beleid downloaden

U kunt hier ook het complete document downloaden.
U kunt hier dow

ARBO beleid

artikel lid deel Omschrijving Boete
3 1 De werkgever voert een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid en neemt daarbij, gelet op de stand van wetenschap en professionele dienstverlening, het volgende in acht: € 900,–
3 1 a tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd moet de werkgever de arbeid zodanig organiseren dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en gezondheid van de werknemer zie boven
3 1 b tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd, moeten gevaren en risico’s voor de veiligheid en de gezondheid zoveel mogelijk in eerste aanleg bij de bron daarvan worden voorkomen of beperkt; naar de mate waarin dergelijke gevaren en risico’s niet bij de bron kunnen worden voorkomen of beperkt, moeten daartoe andere doeltreffende maatregelen worden getroffen waarbij maatregelen gericht op collectieve bescherming de voorrang dienen te hebben boven maatregelen gericht op individuele bescherming; slechts indien redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat maatregelen worden getroffen die zijn gericht op individuele bescherming, dienen doeltreffende en passende persoonlijke bechermingsmiddelen aan de werknemer ter beschikking te worden gesteld. zie boven

inventarisatie en evaluatie van risico’s

5 1 1 De werkgever legt in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico’s de arbeid voor werknemers met zich mee brengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en risico’s voor bijzondere categorieën van werknemers. € 900,–
5 1 2 De risico-inventarisatie en -evaluatie bevat een lijst van arbeidsongevallen waarop de aard van het ongeval en de datum waarop het ongeval zich heeft voorgedaan wordt geregistreerd. € 225,–
5 1 3 Een plan van aanpak maakt deel uit van de risico-inventarisatie en evaluatie; een en ander overeenkomstig artikel 3.
In het plan van aanpak zijn ook de termijnen aangegeven waarbinnen maatregelenzullen worden genomen.
Over de uitvoering van het plan van aanpak wordt jaarlijks schriftelijk gerapporteerd.
€ 225,–
5 1 4 De risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aangepast zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden of -omstandigheden of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven. € 225,–
5 1 5 De werkgever zorgt dat iedere werknemer kennis kan nemen van de risico- inventarisatie en -evaluatie, met inbegrip van de lijst van arbeidsongevallen, bedoeld in het tweede lid. € 45,–
5 1 6 Indien de werkgever arbeid doet verrichten door een werknemer die hem ter beschikking wordt gesteld, verstrekt hij tijdig voor de aanvang van de werkzaamheden aan degene die de werknemers ter beschikking stelt, de beschrijving uit de risico-inventarisatie en -evaluatie van de gevaren en risicobeperkende maatregelen en van de risico’s voor de werknemer op de in te nemen arbeidsplaats, opdat diegene deze beschrijving verstrekt aan de betrokken werknemer. € 450,–

Melding arbeidsongevallen

6 1 Indien een werknemer een arbeidsongeval overkomt dat ernstig lichamelijk of geestelijk letsel of de dood tot gevolg heeft, doet de werkgever daarvan onverwijld mededeling aan de daartoe aangewezen ambtenaar als bedoeld in artikel 24 Arbowet 1998 en rapporteert hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk. Onder ernstig lichamelijk of geestelijk letsel wordt hier verstaan: schade aan de gezondheid, die binnen 24 uur na het tijdstip van de gebeurtenis leidt tot opname in een ziekenhuis ter observatie of behandeling, dan wel naar redelijk oordeel blijvend zal zijn. € 4500,–

Algemene verplichtingen van de werknemers

11 a De werknemer is verplicht om in verband met de arbeid de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen en naar vermogen zorg te dragen voor de eigen veiligheid en gezondheid en die van andere personen.
Met name is hij verplicht om:
11 b a) arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze te gebruiken
b) de hem ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze te gebruiken en na gebruik op de daartoe bestemde plaats op te bergen, een en ander voor zover niet krachtens deze wet is bepaald dat de werknemers niet verplicht zijn beschermingsmiddelen als vorenbedoeld te gebruiken
c) de op arbeidsplaatsen of anderszins aangebrachte beveiligingen niet te veranderen of buiten noodzaak weg te halen en deze op de juiste wijze te gebruiken;
d) mee te werken aan het voor hem georganiseerde onderricht bedoeld in artikel 8
e) de door hem opgemerkte gevaren voor de veiligheid en
gezondheid terstond ter kennis te brengen aan de werkgever of degene die namens deze ter plaatse met de leiding is belast.
f) de werkgever en de werknemers, andere personen en diensten bedoeld in artikel 14, indien nodig bij te staan bij de uitvoering van hun verplichtingen en taken op grond van deze wet.
€ 225,–

U kunt hier ook het complete document downloaden, dit gaat over regelgeving en bekeuringen.

Meer informatie over dit product?

Meer informatie over dit product?

Andere artikelen

De Halon brandblusser is bij wet verboden. Je kunt er zelfs hele forse bekeuringen voor krijgen. Het beste kunt je een Halon brandblusser bij het gemeente depot inleveren. Zij zullen de blusser op de juiste wijze afvoeren en het kost ook nog eens “NIETS”!
Ontdek meer in dit uitgebreide artikel van Asphalia, waar we diepgaande inzichten en deskundige analyses bieden over brandveiligheid