Direct contact? | Bel: 0318 488500 | Mail: klantenservice@asphalia.nl

Veiligheidsbladen niet standaard bij brandblussers

5 september 2011

Veiligheidsbladen niet standaard bij brandblussers
Per jaar worden er duizenden brandblussers geleverd in allerlei soorten en maten. De brandblussers zijn voor de veiligheid. Wordt er ook aan de persoonlijke veiligheid gedacht? Helaas ontbreekt heel vaak de juiste informatie.

Nederlandse wetgeving i.v.m. veiligheidsbladen.

De Nederlandse wetgeving, maar ook de Europese wetgeving, geeft duidelijk aan dat alle apparatuur voorzien moet zijn van veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzingen. Tevens moet er vermeld worden middels de veiligheidbladen wat de gezondheidsrisico’s zijn en hoe hiermee om te gaan.

Brandblussers zonder veiligheidsbladen.

Ondanks de regelgeving worden brandblussers standaard geleverd zonder werk instructie en zonder veiligheidsbladen. De Duitse firma Jockel heeft ons โ€“ BHVinformatie.nl – hun veiligheidsbladen zonder enig probleem toegestuurd. De veiligheidsbladen worden u in de Engelse taal aangeboden.

Download hieronder de Veiligheidsbladen.

map veiligheidsbladen

Inhoud van een veiligheidsinformatieblad

Volgens de Europese richtlijnen, opgenomen in Bijlage II bij REACH, bestaat een veiligheidsinformatieblad uit zestien rubrieken. De structuur van een Amerikaanse Material Safety Data Sheet (MSDS) is niet dezelfde, hoewel de informatie die erin moet verstrekt worden wel gelijkaardig is.

 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming (incl. een telefoonnummer voor noodgevallen)
 2. Identificatie van de gevaren (hier worden de risico’s voor mens en milieu, en eventuele bijzondere gevaren, beschreven)
 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen (dit om de ontvanger toe te laten de gevaren van de bestanddelen van het preparaat te kunnen identificeren. De gevaren van het preparaat zelf moeten onder rubriek 3 worden vermeld.)
 4. Eerstehulpmaatregelen (is onmiddellijke medische verzorging nodig; welke zijn de symptomen en nodige maatregelen bij blootstelling โ€“ inademing; contact met de huid; contact met de ogen; inslikken)
 5. Brandbestrijdingsmaatregelen (geschikte/ongeschikte blusmiddelen; gevaarlijke ontledingsproducten; beschermingsmiddelen)
 6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat (reinigingsmethoden; milieuvoorzorgen; persoonlijke voorzorgen)
 7. Hanteren en opslag (wat te doen of juist niet te doen om het product veilig te hanteren en op te slaan)
 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming (technische beheersmaatregelen; persoonlijke bescherming โ€“ algemeen/ademhalingswegen/handen/ogen/huid)
 9. Fysische en chemische eigenschappen (vorm, geur, kleur; belangrijke gegevens zoals relatieve dichtheid; viscositeit; kookpunt; smeltpunt; vlampunt; ontvlambaarheid; zelfontbrandingstemperatuur; explosiegrenzen; relatieve dampdichtheid; dampspanning; oplosbaarheid in water …)
 10. Stabiliteit en reactiviteit (gevaarlijke ontledingsproducten; te vermijden omstandigheden; te vermijden stoffen)
 11. Toxicologische informatie (acute en chronische toxiciteit; symptomen verbonden aan het gebruik)
 12. Ecologische informatie (gedrag en effecten van de stof in lucht, water of bodem; persistentie en afbraak, bioaccumulatie …)
 13. Instructies voor verwijdering (incl. afvalverwerking)
 14. Informatie met betrekking tot het vervoer (land/zee/lucht/spoor)
 15. Wettelijk verplichte informatie (Etikettering in overeenstemming met EG-richtlijnen, met vermelding van gevaren en de betrokken R- en S- zinnen, eventuele bijzondere nationale verplichtingen)
 16. Overige informatie (lijst van alle in de VIB genoemde R-zinnen; opleidingsadviezen; bronnen van de informatie enz.)

Bron van deze lijst: wikipedia

Delen wordt gewaardeerd!

About Peter Jantz

Peter Jantz heeft in 1998 Asphalia opgericht en is nu algemeen directeur en eigenaar van Asphalia Safety Group. Het moederbedrijf achter diverse Asphalia bedrijven; allemaal gespecialiseerd in specifieke veiligheidsoplossingen.

Reageer!

Je email adres wordt niet gepubliceerd!

*

© 1998-2014 Asphalia safety group | Onderdeel van de Asphalia Safety Group                    Ontwikkeld door Profit Learning - Tel: 038 7507009