Direct contact? | Bel: 0318 488500 | Mail: klantenservice@asphalia.nl

S zinnen, dit zijn zinnen met een aanbeveling.

29 maart 2012

S zinnen worden gebruikt om een aanbeveling te doen met bepaalde producten om ongelukken te voorkomen.

Complete lijst met enkelvoudige S zinnen.

 • S1, achter slot bewaren.
 • S2, buiten bereik van kinderen bewaren.
 • S3, op een koel plaats bewaren.
 • S4, verwijderd van woonruimten opbergen.
 • S5, onder (geschikte vloeistof, opgeven door fabrikant) houden.
 • S6, onder (inert gas, opgeven door fabrikant) houden.
 • S7, in een goed gesloten verpakking bewaren.
 • S8, verpakking droog houden.
 • S9, op een goed geventileerde plaats bewaren.
 • S10, inhoud nat houden.
 • S11, contact met lucht vermijden.
 • S12, de verpakking niet hermetisch sluiten.
 • S13, verwijderd ouden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
 • S14, verwijderd houden van warmte.
 • S16, verwijderd houden van ontstekingsbronnen – niet roken –
 • S17, verwijderd houden van ontbrandbare stoffen.
 • S18, verpakking voorzichtig behandelen en openen.
 • S20, niet eten of drinken tijdens gebruik.
 • S21, niet roken tijdens gebruik.
 • S22, stof niet inademen.
 • S23, gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen.
 • S24, aanraking met huid vermijden.
 • S25, aanraking met de ogen vemijden.
 • S26, bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
 • S27, verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
 • S28, verontreinigde kleding onmiddellijk wassen met veel ……………..(fabrikant opgave)….
 • S29, afval niet in de gootsteen werpen
 • S30, nooit water op deze stof gieten
 • S31, van springstoffen verwijderd houden
 • S33, maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
 • S34, schok en wrijving vermijden.
 • S35, deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
 • S36, draag geschikte beschermende kleding.
 • S37, draag geschikte handschoenen.
 • S38, bij ontoereikende informatie ventilatie een geschikt ademhaling bescherm middel dragen.
 • S39, een beschermingsmiddel voor de ogen / voor het gezicht dragen.
 • S40, voor de reiniging van de vloer en alle voorwerpen verontreinigd met dit material gebruiken ..(fabrikant opgave)..
 • S41, in geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.
 • S42, tijdens de ontsmetting /bespuiting een geschikt beademingstoestel dragen.
 • S43, in geval van brand …gebruiken (opgave blusmiddel door fabrikant).
  Indien water het risico vergroot toevoegen:”Nooit water gebruiken!”>
 • S44, indien men zich onwel voelt een arts raadplegen. Indien mogelijk etiket tonen.
 • S45, indien van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen. Indien mogelijk etiket tonen.
 • S46, in geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
 • S47, bewaren bij een temepratuur van … C° (aangeven door fabrikant).
 • S48, inhoud vochtig houden met ……(aangeven door fabrikant).
 • S49, uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren.
 • S50, niet vermengen met …..(aangeven door fabrikant).
 • S51, uitsluitend op goed geventileerde plaatsen bewaren.
 • S52, niet voor gebruik op grote oppervakken in woon- en verblijfruimten.
 • S53, blootstelling vermijden – vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.
 • S54, vraag toestemming vn milieubeschermingsinstanties alvorens in het riool of het aquatisch milieu te lozen
 • S55, mewt de best beschikbare technieken behandelen alvorens in het riool of het aquatisch milieu te lozen
 • S56, niet in riool of milieu lozen, naar een erkend afvalverzamelpunt brengen.
 • S57, neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen
 • S58, als gevaarlijk afval afvoeren.
 • S59, raadpleeg de fabrikant/ leverancier voor informatie om terugwinning/recycling.
 • S60, deze stof/verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

About Peter Jantz

Peter is oprichter & eigenaar van Asphalia Safety Group en sinds 1998 actief in de veiligheidsbranche. Wil je rechtstreeks contact met Peter, klik dan hier

Reageer!

Je email adres wordt niet gepubliceerd!

*

© 1998-2014 Asphalia holding | Ontwikkeld door Profit Learning - Tel: 038 7507009